Počet položek: 0 0,00 CZK

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

    1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) obchodní společnosti Jiří Cápal, se sídlem Rudecká 306,
        679 72  Kunštát, identifikační číslo 72367172, zaevidované pod Městským úřadem Blansko, , č.j.               MBK 4117/2013 ŽÚ/Ma/5 (dále jen zhotovitel) upravují v souladu s ustanovenim §1751 odst. 1                 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v                 souvislosti  nebo na základě smlouvy (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, objednávky) uzavírané                     mezi zhotovitelem a objednávajícím prostřednictvím internetového obchodu zhotovitele. Internetový           obchod je zhotovitelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese                                 www.kvalitnifotografie.cz (dále jen webová stránka), a to prostřednicvím rozhraní webové stránky           (dále jen webové rozhraní obchodu). 

    2. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že objednávající je seznámen s těmito                       „Obchodními podmínkami“ a dalšími níže popsanými listinami.

 

II. Uzavření smlouvy o dílo

 1. K uzavření smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednávajícím dochází v okamžiku odeslání závazné objednávky objednávajícího prostřednictvím webových stránek zhotovitele. 
 2. Podstatnými náležitostmi smlouvy/objednávky jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání. Pokud jde o cenu, termín a způsob plnění, odkazuje zhotovitel na platnou nabídku cen, včetně termínu a způsobu plnění, jež je vždy nedílnou součástí těchto OP.
 3. Pro objednání zboží vyplní objednávající objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží/službě, způsob úhrady kupní ceny zboží/služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží/služby a informace o nákladech spojených s dodáním objednávaného zboží/služby.
 4. Před zasláním objednávky zhotoviteli je objednávajícímu umožněno zkontrolovat a případně měnit údaje, které do objednávky objednávající vložil.
 5. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon objednávajícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, služby, kupní cenu, osobu objednávajícího, způsob úhrady kupní ceny, způsob dopravy a je pro smluvní strany závazným uzavřením smlouvy o dílo.

III. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením foto-služby, která je specifikována v objednávce nebo smlouvě o dílo nebo potvrzené objednávce zhotovitelem.
 2. Předmětem plnění též může být prodej zboží, které je specifikováno v objednávce nebo smlouvě o dílo nebo potvrzené objednávce zhotovitelem.
 3. Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných podmínek nabídky zhotovitele nedochází k uzavření smlouvy.

 

IV. Práva a povinnosti stran

 1. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou foto-zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy.
 2. Za zakázku zpracovanou a dodanou zhotovitelem zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky zhotovitelem.
 3. Pro případ, že zhotovitel přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby, kdy za zhotovené díla odpovídá, jakoby jej zhotovil sám.
 4. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy o dílo, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu.
 5. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.
 6. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny.
 7.  Při registraci a stejně tak při vyplňování veškerých, převážně doručovacích, informací ze strany objednávajícího je objednávající povinen vyplnit všechny údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené v registračním účtě je objednávající při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednávajícím v registračním účtě a při objednávání zboží jsou zhotovitelem považovány za správné, zhotovitel tak nenese zodpovědnost za problémy při doručování v případě uvedení nesprávných údajů.

 

V. Záruka kvality foto-zakázky, reklamace

 1. Zhotovitel dodá foto-zakázku co do obsahu nepoškozenou a v kvalitě, která byla sjednána či určena řádnou objednávkou. Nebyla-li kvalita foto-zakázky určena, bude dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.
 2. Foto-zakázka bude dodavatelem dodána ve lhůtě uvedené v ceníku platném v den uzavření smlouvy.
 3. Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím foto-zakázky a uhrazením dohodnuté ceny. Zákazník není oprávněn otevřít foto-zakázku před zaplacením její ceny. V opačném případě zhotovitel neručí za případnou reklamaci díla zákazníkem.
 4. Zhotovitel neodpovídá za vady foto-zakázky, které vznikly v souvislosti s neposkytnutím odpovídajícího materiálu zákazníkem, zejména vadnost počítačových dat, formátu, kinofilmu, CD, apod., jestliže zhotovitel na vadnost materiálu zákazníka upozornil.
 5. Fotografie zpracováváme ve formátu JPG, doporučujeme dodržet požadované nejmenší rozlišení pro danou velikost fotografie.
 6. Digitální fotoaparáty převážně fotí v poměru 4:3, ale standardní rozměry fotografií jsou 2:3. Z tohoto důvodu dochází k ořezům fotografií. Vzhledem k tomu, že veškeré fotografie od nás jsou zpracovávány výhradně ručně, snažíme se ořez minimalizovat. V případě, že by ořezem došlo ke ztrátě důležiých dat, necháme bílé okraje.

 

VI. Reklamační řád

Zpracování objednávek ze strany zákazníků, věnuje zhotovitel maximální odbornou a potřebnou péči a důsledně kontroluje celý technologický proces. I přes snahu zhotovitele může dojít k tomu, že zákazník nebude zcela spokojen s vyřízením objednávky. Pro tyto případy platí tento reklamační řád:

Reklamace vad díla (foto-zakázky) musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 24 měsíců od obdržení foto-zakázky.

1. Reklamace fotografií:

Pokud zakázka jeví prvky poškození už při přebírání od doručovatele, doporučujeme zásilku nepřebírat. V takovém případě se zásilka vrátí zpět k nám a my celou situaci v co nejkratším termínu vyřešíme.

K reklamaci je nutno zaslat zpět celou zakázku, tj. všechny fotografie, zakázkový sáček, filmy nebo nosiče dat a popř. původní objednávku. Bez vrácení uvedených dokladů zhotoviteli nelze reklamaci uznat.

a) Reklamace barevného provedení :

1. Potvrdí-li zhotovitel, že vinou chybného laboratorního zpracování byly vyrobeny fotografie neodpovídající objednávce zákazníka, budou tyto fotografie zdarma znovu přepracovány. Vadné fotografie zůstávají ve vlastnictví zhotovitele.

b) Reklamace nepřesně vyřízené zakázky:

1.Jestliže zhotovitel provede dílo odlišně od požadované objednávky, a tato skutečnost později vyjde najevo, zhotovitel zdarma provede dílo tak, aby plně odpovídalo původní objednávce zákazníka.

2. Nedodání zakázky:

Při nedodání foto-zakázky ve lhůtě je zákazník povinen sdělit tyto údaje :
a) druh zakázky (prvozakázky, doobjednávka, barevná-černobílá)

b) objednané fotopráce (formát a povrchová úprava fotografií)

c) datum objednání foto-zakázky

d) číslo objednávky

Způsob vyřízení:
V případě opožděného dodání foto-zakázky poskytne zhotovitel zákazníkovi přiměřenou slevu z díla.

3. Lhůty k vyřízení reklamace

Zhotovitel se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů po obdržení všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku zákazníka. V případě nemožnosti dodržení výše uvedené lhůty je zhotovitel povinen o tom zákazníka vyrozumět a určit náhradní termín vyřízení reklamace.

VII. Další ustanovení

1. Uzavřel-li objednávající smlouvu prostřednictvím aplikace, zavazuje se převzít foto-zakázku u zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí objednávky zhotovitelem.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady objednávky vzniklé v důsledku toho, že objednávajího elektronická data, získaná prostřednictvím elektronické objednávky, byla poškozena nebo v nesprávném formátu nebo velikosti.

3. Objednávající odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů), poskytnutých zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.

4. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.

5. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.

6. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

7. Objednávající odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost objednávající.

8. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a modifikovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

9. Objednávající souhlasí s tím, aby zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

10. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, objednávající bere na vědomí, že bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. Objednávající může tento výše uvedený souhlas kdykoli bez udání důvodů písemně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu smlouva mezi zhotovitelem a objednávajícím zaniká.

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Uzavřením smlouvy o dílo objednávající současně potvrzuje, že se seznámil s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění“ a tyto přijímá.

2. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednávajícímu, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednávajícího.

3. Smluvní vztahy mezi objednávajícím a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku (v případě kupujících, kteří jsou podnikatelskými subjekty a uplatnili na daňovém dokladu zadání IČO).

4. Objednávající není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. Objednávající není oprávněn bez písemného souhlasu zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.

5. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto OP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení zákazníkovi na internetových stránkách zhotovitele.

6. Tyto OP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2015

7. V Případě, že některé ustanovení těchto OP a Reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

Online fotografie - kvalita za dobrou cenu

výchozí popis eshopu - viz admin / nastavení / předvolby / SEO

© www.kvalitnifotografie.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace