Počet položek: 0 0,00 CZK

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

    1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) obchodní společnosti Jiří Cápal, se sídlem Rudecká 306, 679 72 Kunštát, identifikační číslo 72367172, zaevidované pod Městským úřadem Blansko, , č.j. MBK 4117/2013 ŽÚ/Ma/5 (dále jen zhotovitel) upravují v souladu s ustanovenim §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti  nebo na základě smlouvy (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, objednávky) uzavírané mezi zhotovitelem a objednávajícím prostřednictvím internetového obchodu zhotovitele. Internetový obchod je zhotovitelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kvalitnifotografie.cz (dále jen webová stránka), a to prostřednicvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu). 

    2. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že objednávající je seznámen s těmito  "Obchodními podmínkami“ a dalšími níže popsanými listinami.

 

II. Uzavření smlouvy o dílo

 1. K uzavření smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednávajícím dochází v okamžiku odeslání závazné objednávky objednávajícího prostřednictvím webových stránek zhotovitele. 
 2. Podstatnými náležitostmi smlouvy/objednávky jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání. Pokud jde o cenu, termín a způsob plnění, odkazuje zhotovitel na platnou nabídku cen, včetně termínu a způsobu plnění, jež je vždy nedílnou součástí těchto OP.
 3. Pro objednání zboží vyplní objednávající objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží/službě, způsob úhrady kupní ceny zboží/služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží/služby a informace o nákladech spojených s dodáním objednávaného zboží/služby.
 4. Před zasláním objednávky zhotoviteli je objednávajícímu umožněno zkontrolovat a případně měnit údaje, které do objednávky objednávající vložil.
 5. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon objednávajícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, služby, kupní cenu, osobu objednávajícího, způsob úhrady kupní ceny, způsob dopravy a je pro smluvní strany závazným uzavřením smlouvy o dílo.

III. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením foto-služby, která je specifikována v objednávce nebo smlouvě o dílo nebo potvrzené objednávce zhotovitelem.
 2. Předmětem plnění též může být prodej zboží, které je specifikováno v objednávce nebo smlouvě o dílo nebo potvrzené objednávce zhotovitelem.
 3. Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných podmínek nabídky zhotovitele nedochází k uzavření smlouvy.

 

IV. Práva a povinnosti stran

 1. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou foto-zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy.
 2. Za zakázku zpracovanou a dodanou zhotovitelem zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky zhotovitelem.
 3. Pro případ, že zhotovitel přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby, kdy za zhotovené díla odpovídá, jakoby jej zhotovil sám.
 4. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy o dílo, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu.
 5. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.
 6. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny.
 7.  Při registraci a stejně tak při vyplňování veškerých, převážně doručovacích, informací ze strany objednávajícího je objednávající povinen vyplnit všechny údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené v registračním účtě je objednávající při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednávajícím v registračním účtě a při objednávání zboží jsou zhotovitelem považovány za správné, zhotovitel tak nenese zodpovědnost za problémy při doručování v případě uvedení nesprávných údajů.

 

V. Záruka kvality foto-zakázky, reklamace

 1. Zhotovitel dodá foto-zakázku co do obsahu nepoškozenou a v kvalitě, která byla sjednána či určena řádnou objednávkou. Nebyla-li kvalita foto-zakázky určena, bude dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.
 2. Foto-zakázka bude dodavatelem dodána ve lhůtě uvedené v ceníku platném v den uzavření smlouvy.
 3. Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím foto-zakázky a uhrazením dohodnuté ceny. Zákazník není oprávněn otevřít foto-zakázku před zaplacením její ceny. V opačném případě zhotovitel neručí za případnou reklamaci díla zákazníkem.
 4. Zhotovitel neodpovídá za vady foto-zakázky, které vznikly v souvislosti s neposkytnutím odpovídajícího materiálu zákazníkem, zejména vadnost počítačových dat, formátu, kinofilmu, CD, apod., jestliže zhotovitel na vadnost materiálu zákazníka upozornil.
 5. Fotografie zpracováváme ve formátu JPG, doporučujeme dodržet požadované nejmenší rozlišení pro danou velikost fotografie.
 6. Digitální fotoaparáty převážně fotí v poměru 4:3, ale standardní rozměry fotografií jsou 2:3. Z tohoto důvodu dochází k ořezům fotografií. Vzhledem k tomu, že veškeré fotografie od nás jsou zpracovávány výhradně ručně, snažíme se ořez minimalizovat. V případě, že by ořezem došlo ke ztrátě důležiých dat, necháme bílé okraje.

 

VI. Reklamační řád

Zpracování objednávek ze strany zákazníků, věnuje zhotovitel maximální odbornou a potřebnou péči a důsledně kontroluje celý technologický proces. I přes snahu zhotovitele může dojít k tomu, že zákazník nebude zcela spokojen s vyřízením objednávky. Pro tyto případy platí tento reklamační řád:

Reklamace vad díla (foto-zakázky) musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 24 měsíců od obdržení foto-zakázky.

1. Reklamace fotografií:
Pokud zakázka jeví prvky poškození už při přebírání od doručovatele, doporučujeme zásilku nepřebírat. V takovém případě se zásilka vrátí zpět k nám a my celou situaci v co nejkratším termínu vyřešíme.

K reklamaci je nutno zaslat zpět celou zakázku, tj. všechny fotografie, zakázkový sáček, filmy nebo nosiče dat a popř. původní objednávku. Bez vrácení uvedených dokladů zhotoviteli nelze reklamaci uznat.

a) Reklamace barevného provedení :

1. Potvrdí-li zhotovitel, že vinou chybného laboratorního zpracování byly vyrobeny fotografie neodpovídající objednávce zákazníka, budou tyto fotografie zdarma znovu přepracovány. Vadné fotografie zůstávají ve vlastnictví zhotovitele.

b) Reklamace nepřesně vyřízené zakázky:

1.Jestliže zhotovitel provede dílo odlišně od požadované objednávky, a tato skutečnost později vyjde najevo, zhotovitel zdarma provede dílo tak, aby plně odpovídalo původní objednávce zákazníka.

2. Nedodání zakázky:

Při nedodání foto-zakázky ve lhůtě je zákazník povinen sdělit tyto údaje :
a) druh zakázky (prvozakázky, doobjednávka, barevná-černobílá)

b) objednané fotopráce (formát a povrchová úprava fotografií)

c) datum objednání foto-zakázky

d) číslo objednávky

Způsob vyřízení:
V případě opožděného dodání foto-zakázky poskytne zhotovitel zákazníkovi přiměřenou slevu z díla.

3. Lhůty k vyřízení reklamace

Zhotovitel se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů po obdržení všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku zákazníka. V případě nemožnosti dodržení výše uvedené lhůty je zhotovitel povinen o tom zákazníka vyrozumět a určit náhradní termín vyřízení reklamace.

VII. Další ustanovení

1. Uzavřel-li objednávající smlouvu prostřednictvím aplikace, zavazuje se převzít foto-zakázku u zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí objednávky zhotovitelem.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady objednávky vzniklé v důsledku toho, že objednávajího elektronická data, získaná prostřednictvím elektronické objednávky, byla poškozena nebo v nesprávném formátu nebo velikosti.

3. Objednávající odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů), poskytnutých zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.

4. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.

5. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.

6. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

7. Objednávající odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost objednávající.

8. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a modifikovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

9. Objednávající souhlasí s tím, aby zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

10. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, objednávající bere na vědomí, že bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. Objednávající může tento výše uvedený souhlas kdykoli bez udání důvodů písemně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu smlouva mezi zhotovitelem a objednávajícím zaniká.

VIII. Cena zboží a platební podmínky

1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Rožmitálova 2, 678 01  Blansko;

b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

c) předem bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2300202359/2010, vedený u společnosti Fio banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“);

d) platební kartou VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro

2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po odeslání objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

IX. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.    Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Za standardní způsob doručení zboží je považováno:
a) osobní odběr na provozovně prodávajícího, Rožmitálova 2, 678 01  Blansko
b) Česká pošta
    - balík do ruky
    - balík na poštu
c) přepravní společnosti PPL
d) přepravní společnosti DHL
e) zásilkovna

2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

 

X.     OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 

8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10.   Náš web používá službu Google Analytics rozšířenou o: funkci Google Remarketing, která umožňuje oslovovat s cílenou reklamou uživatele, kteří v minulosti zavítali na náš web. Dodavatelé třetí strany (včetně společnosti Google) mohou zobrazovat naše reklamy na různých stránkách na internetu. Služba Google Analytics je také rozšířena o související reklamní funkci poskytovanou společností Google - rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat). Tyto funkce můžete zákazat v nastavení u společnosti Google http://www.google.com/settings/ads.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Uzavřením smlouvy o dílo objednávající současně potvrzuje, že se seznámil s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění“ a tyto přijímá.

2. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednávajícímu, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednávajícího.

3. Smluvní vztahy mezi objednávajícím a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku (v případě kupujících, kteří jsou podnikatelskými subjekty a uplatnili na daňovém dokladu zadání IČO).

4. Objednávající není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. Objednávající není oprávněn bez písemného souhlasu zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.

5. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto OP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení zákazníkovi na internetových stránkách zhotovitele.

6. Tyto OP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2015

7. V Případě, že některé ustanovení těchto OP a Reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace